Om föreningen

Välkommen till bostadsrättföreningen HSB Östra Torn i Lund!

En bostadsrättsförening ägs gemensamt av de medlemmar som bor där. Du äger nu en andel i en ekonomisk förening och har nyttjanderätt till din lägenhet, d.v.s rätt att bo i just den lägenheten.

Att vara delägare i en bostadsrättsförening ger dig både rättigheter och skyldigheter, men även stora möjligheter att utveckla vårt boende till något unikt och givande. De boende ansvarar gemensamt för fastigheterna och den yttre miljön. Rent praktiskt går det till så att en styrelse är vald av medlemmarna för att sköta dessa uppgifter. Ju fler boende som engagerar sig i bostadsrättens ”arbetsuppgifter” /styrelseuppdrag desto bättre boende, service och grannsämja.

Du ansvarar för ett regelbundet underhåll av lägenhetens insida. Dina rättigheter är att du i princip bestämmer över inredning och utrustning i din lägenhet, men du behöver styrelsens godkännande vid förändringar i bärande konstruktioner, ändringar av befintliga avlopp, värme och vattenledningar. Även vid andra större förändringar bör du först ta kontakt med styrelsen.

Föreningsstämma/årsstämma
En gång om året kallas alla medlemmar till årsstämma (brukar hållas i april) där räkenskaperna för det gångna året presenteras samt att man diskuterar föreningens framtid. Man väljer även styrelse samt revisor och valberedning. Till denna stämma kan du också lämna in en motion om någon åtgärd eller förändring i föreningen som du anser vara viktig. Senaste inlämningsdag för motioner är den siste februari före varje stämma.

Styrelsemöte
Ungefär var fjärde vecka har styrelsen inkl förvaltaren/vicevärden möte. Datum för dessa möte aviseras på föreningens informationsblad. Skrivelser till styrelsen lämnas antingen brevledes till expeditionen eller via mailadress: forvaltaren@otorn.org. Skrivelser måste vara inlämnade minst 1 vecka före styrelsemöte. I annat fall så blir skrivelsen behandlad vid nästa möte.

Glöm inte att i skrivelsen ange ert namn, adress ev telefonnummer eller mailadress där vi kan nå er.